Search Result of "Natcha Sornhiran"

About 49 results
Img

Researcher

ดร. ณัชชา ศรหิรัญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีของดิน, การศึกษาและวิเคราะห์ถ่านชีวภาพ, การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว บังอร อุบล

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การกักเก็บคาร์บอน,ธาตุอาหารพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ญาณิศา นามสวัสดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง การเกษตร (2024)

ผลงาน:ปูนควบปุ๋ย 2-in-1: ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินเปรี้ยวและเติมแร่ธาตุหลักในขั้นตอนเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยไบโอไมโครแคลเซียมคาร์บอเนต

นักวิจัย: Imgรศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์ Imgดร.ณัชชา ศรหิรัญ, อาจารย์ Imgนายชาญชัย ชวานนท์

Doner:สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

นางสาว ปฐมา แทนนาค

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Food safety

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากเปลือกไข่โรงฟักสนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, อาจารย์, Imgดร.ณัชชา ศรหิรัญ, อาจารย์, Imgดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์, Imgนางสาวนิตยา แก้วแพรก, Imgนายเทวารักษ์ ปานกลาง, Imgรศ. ดร. วิวัฒน์ วชิ รวงศ์ กวิน, Imgศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
123