Search Result of "Naridol Paunrat"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร, สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume