Search Result of "Naphat Nopsanti"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A numerical simulation of spontaneous ignition of bagasse

ผู้แต่ง:ImgNaphat Nopsanti, ImgDr.Nathasak Boonmee, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงทฤษฎีพฤติกรรมการจุดติดไฟด้วยตัวเองของกากอ้อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สัมณะ

แหล่งทุน:โครงการเปิดสอนวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ แบบจำลองพฤติกรรมเพิงไหม้, วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย การเผาไหม้ กลศาสตร์อัคคีภัย

Resume