Search Result of "Nam, J"

About 759 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำก่ำ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำน้ำปาด (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

นาย นาม บัวทอง

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โคนม

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img

งานวิจัย

ความชุกของพยาธิใบไม้ตับในลุ่มน้ำก่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนากร พรมโนภาส

แหล่งทุน:เงินรายได้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

12345678910...