Search Result of "N. Visarathanonth"

About 82 results
Img

Researcher

นาย นิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคไม้ผล, โรคพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

Img

งานวิจัย

การสำรวจ การจัดการโรคศัตรูของสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Digital Photomicrography as a Tool for Illustration and Description of Plant Diseases and Pathogens

ผู้แต่ง:ImgMr.Niphon Visarathanonth, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physic nut diseases

ผู้แต่ง:ImgMr.Niphon Visarathanonth, Associate Professor, ImgDr.Leka Manoch, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Isolation and Identification of Fungi Pathogenic to Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.))

ผู้เขียน:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.) เป็นพืชลอยน้ำจัดอยู่ในตระกูล Pontederiaceae มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบันพบทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งร้อน ผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชน้ำที่สำคัญชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทางเศรษฐกิจ โดยจะขึ้นกีดขวางการคมนาคมทางน้ำ การชลประทาน และทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ (3,14) เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง การกำจัดโดยการขนย้ายผักตบชวาออกไปจากแหล่งน้ำจึงเป็นงานที่สิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายสูง และแม้ว่าจะมีผู้นิยมใช้สารเคมี (herbicides) หลายชนิดฉีดพ่นเพื่อทำลายผักตบชวา (3) แต่สารเหล่านี้ก็มีข้อเสียในแง่พิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในบริเวณนั้น ในระยะ 10 กว่าปีมานี้ได้มีผู้สนใจศึกษาถึงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาเพื่อประโยชน์ในการกำจัดหรือลดจำนวนวัชพืชนี้ ศัตรูธรรมชาติของผักคบชวาที่สำคัญ ได้แก่ ปลา หอย (snail) แมลงและเชื้อโรคพืชต่างๆ (3,13,14)

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 2, Jul 75 - Dec 75, Page 170 - 177 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The role of chitosan in protection of soybean from sudden death syndrome caused by Fusarium solani f. sp glycines

ผู้แต่ง:ImgPrapagdee, B, ImgKotchadat, K, ImgKumsopa, A, ImgMr.Niphon Visarathanonth, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Bionomics of Entomopathogenic Nematode Steinernema siamkayai Stock, Somsook and Reid (n. sp.) and Its Efficacy Against Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)

ผู้เขียน:Imgพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การปลูกไม้ผลในโรงเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะและการแก้ไขการสุกไม่สม่ำเสมอของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ผู้เขียน:Imgรุจิรา ทิศารัมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มพริกยักษ์แต่ละผลด้วยฟิลม์พลาสติกเพื่อ ยืดอายุการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgศิริลักษณ์ วุฒิกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

12345