Search Result of "N. Visarathanonth"

About 82 results
Img

Researcher

นาย นิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคไม้ผล, โรคพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

Img

งานวิจัย

การสำรวจ การจัดการโรคศัตรูของสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physic nut diseases

ผู้แต่ง:ImgMr.Niphon Visarathanonth, Associate Professor, ImgDr.Leka Manoch, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Digital Photomicrography as a Tool for Illustration and Description of Plant Diseases and Pathogens

ผู้แต่ง:ImgMr.Niphon Visarathanonth, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Bionomics of Entomopathogenic Nematode Steinernema siamkayai Stock, Somsook and Reid (n. sp.) and Its Efficacy Against Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)

ผู้เขียน:Imgพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงโดยใช้ยีสต์บางชนิด

ผู้เขียน:Imgมณฑาทิพย์ เสาร์ห้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มพริกยักษ์แต่ละผลด้วยฟิลม์พลาสติกเพื่อ ยืดอายุการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgศิริลักษณ์ วุฒิกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาและการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์บนเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ผู้เขียน:Imgดารณี ปานขลิบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะและการแก้ไขการสุกไม่สม่ำเสมอของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ผู้เขียน:Imgรุจิรา ทิศารัมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Isolation and Identification of Fungi Pathogenic to Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.))

ผู้เขียน:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.) เป็นพืชลอยน้ำจัดอยู่ในตระกูล Pontederiaceae มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบันพบทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งร้อน ผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชน้ำที่สำคัญชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทางเศรษฐกิจ โดยจะขึ้นกีดขวางการคมนาคมทางน้ำ การชลประทาน และทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ (3,14) เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง การกำจัดโดยการขนย้ายผักตบชวาออกไปจากแหล่งน้ำจึงเป็นงานที่สิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายสูง และแม้ว่าจะมีผู้นิยมใช้สารเคมี (herbicides) หลายชนิดฉีดพ่นเพื่อทำลายผักตบชวา (3) แต่สารเหล่านี้ก็มีข้อเสียในแง่พิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในบริเวณนั้น ในระยะ 10 กว่าปีมานี้ได้มีผู้สนใจศึกษาถึงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาเพื่อประโยชน์ในการกำจัดหรือลดจำนวนวัชพืชนี้ ศัตรูธรรมชาติของผักคบชวาที่สำคัญ ได้แก่ ปลา หอย (snail) แมลงและเชื้อโรคพืชต่างๆ (3,13,14)

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 2, Jul 75 - Dec 75, Page 170 - 177 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Formulation Development and Partial Characterization of Mechanism Conferred by Bacillus amyloliquefaciens KPS46 Aqainst Soybean Disease

ผู้เขียน:Imgชัยสิทธิ์ ปรีชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ราสนิมในประเทศไทย 1.ราสนิมในพืชตระกูลหญ้า

ผู้เขียน:ImgPongvipa Lohsomboon, Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A survey on rust fungi of graminicolous plants (Family Graminae) from several parts of Thailand was conducted during 1984 to 1990. Morphological characteristics of various spore types were observed under compound and scanning electron microscopes. Rust fungi encountered in this investigation included 3 genera and 23 species as follows: Dasturella bambusina, Puccinia chaetochloae, P. cynodontis, P. levis, P. melanocephala, P. microspora, P. miscanthi, P. nakanishikii, P. neyraudiae, P. oahuensis, P. operta, P. polliniae, P. polysora, P. purpurea, P. recondita, P. rufipes, P. substriata, P. versicilor, P. zoysiae, Uromyces clignyi, U. dactyloctenii, U. schoenanthi, and U. setariae-italicae.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 3, Jul 92 - Sep 92, Page 244 - 256 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Bionomics of Entomopathogenic Nematode Steinernema siamkayai Stock, Somsook and Reid (n. sp.) and Its Efficacy Against Helicoverpa armigera H?bner (Lepidoptera: Noctuidae))

ผู้เขียน:Imgพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์, Imgวัชรี สมสุข, Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The investigation on life cycle and development of Steinernema siamkayai in Helicoverpa armigera larva and its pathogenicity to insect comparing with other nematodes at various exposure times and concentrations was conducted under laboratory conditions. Life cycle of S. siamkayai in H. armigera was found to take 11 days to complete development at 30?C. Two generations were able to develop in the host. Only the infective juveniles (IJs) were used in the experiments. The symbiotic bacteria Xenorhabdus sp. associated with S. siamkayai isolated from hemolymph of H. armigera 18 h after infection was noticed to yield perfect colonies on NBTA media. The optimal temperature for entomopathogenic nematode S. siamkayai to control H. armigera larvae were 25 and 30?C, whereas 100 IJs per larva gave 91.66 and 89.58% larval mortalities, respectively, 72 h after infection. LC50 of S. siamkayai, Steinernema carpocapsae and Steinernema riobrave onto H. armigera and Spodoptera litura were found to be 22.5, 1.2 and 1.2 IJs per larva and 18.0, 0.2 and 1.8 IJs per larva, respectively. While LT50 of S. siamkayai, S. carpocapsae and S. riobrave with 5 IJs per larva used to penetrate into H. armigera were 89.9, 22 and 39.8 h, those of and S. litura were 72.5, 11.46 and 39.8 h, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 3, Jul 05 - Sep 05, Page 431 - 439 |  PDF |  Page 

12345