Search Result of "N. Nusartlert"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.นุชรีย์ สิริ, Imgดร.ประภัสสร บุษหมั่น, Imgดร.วริภัส อารีกุล, Imgดร.อำมร อินทร์สังข์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (27) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)