Search Result of "Museum review"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเห็นออนไลน์ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการตลาด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาง ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume