Search Result of "Muscle"

About 331 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Inspiratory Muscle Strength Training on Weightlifting Performance

ผู้แต่ง:ImgSuwanee Phaisansombat, ImgDr.Apiluk Theanthong, Associate Professor, ImgAssoc. Prof. Pipat Cherdrungsri,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย เรื่อง กล้ามเนื้อ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของจุนสีต่อกล้ามเนื้อเท้าของหอยเชอรี่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการเชือดที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgYuwares Malila

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...