Search Result of "Multivariate Data Analysis"

About 9 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Multivariate data analysis for classification of pineapple maturity

ผู้แต่ง:ImgDr.Siwalak Pathaveerat, Associate Professor, ImgDr.Anupun Terdwongworakul, Associate Professor, ImgArtit Phaungsombut,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเพื่อคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบไม่ทำลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Img

งานวิจัย

การตรวจวัดคุณภาพในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume