Search Result of "Multiple-choice exam"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD)

หัวเรื่อง:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

Img

ที่มา:มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัล CHAVANAPHAT AWARDS (2011)

ผลงาน:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

นักวิจัย: Imgนายบุณยไชย จันทร์เทียน Imgนางสาวญาณภัทธ เรืองนวกิจ Imgนางสาวดวงรัตน์ ศิลานุภาพ Imgดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2010)

ผลงาน:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

นักวิจัย: Imgนายบุณยไชย จันทร์เทียน Imgนางสาวญาณภัทธ เรืองนวกิจ Imgนางสาวดวงรัตน์ ศิลานุภาพ Imgดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:โครงการ IT One Innovation Awards 2010 บริษัท IT One Co., Ltd.

Img

ที่มา:The 2nd World Cup of Computer Implemented Invention (2011) I-Shou University, Taiwan

หัวเรื่อง:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Gold Medal — รางวัลเหรียญทอง The 2nd World Cup of Computer Implemented Invention (2011) (2011)

ผลงาน:ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด

นักวิจัย: Imgนายบุณยไชย จันทร์เทียน Imgนางสาวญาณภัทธ เรืองนวกิจ Imgนางสาวดวงรัตน์ ศิลานุภาพ Imgดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:The 2nd World Cup of Computer Implemented Invention (2011) I-Shou University, Taiwan

Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Graphics, Computer Vision

Resume