Search Result of "Mud crab"

About 90 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงปูทะเล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

เม็ดเลือดและกิจกรรมของเอนไซม์ในวงจรการลอกคราบของปูทะเล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:โครงการการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345