Search Result of "Mucuna"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การผลิตและใช้ประโยชน์ถั่วเวลเวท (Mucuna pruriens (L.) DC.var. utilis สำหรับปศุสัตว์ของประเทศไทย1. การศึกษาลักษณะโภชนะและสาร L-Dopa ของถั่วเวลเวทปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นางสาว สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Pharmacognosy, Botany, Pharmaceutical science, Pharmacology

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน, นิเวศวิทยาไส้เดือนตัวกลมทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ความสัมพันธ์ดิน น้ำ ป่าไม้

Resume

Img

Researcher

นาย ธนโชติ ธรรมชาติ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กวาวเครือขาว, เส้นใยนาโน, น้ำมันมะพร้าว, เชลเเล็ก, สารต้านจุลชีพ, นาโนเทคโนโลยี, การเตรียมฟิล์ม, หมามุ่ยอินเดีย

Resume

Img

Researcher

นาย สมโภชน์ ทับเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สมุนไพรสำหรับสัตว์, การผลิตสุกร

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มสุกร

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume