Search Result of "Mr. Vuong Viet Nguyen"

About 1 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีฐานงานวิจัยสุขภาพปลา: การวินิจฉัยเชื้อต้นเหตุ การจัดการโรค และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMr. Vuong Viet Nguyen, Imgดร. ชุมพร สุวรรณยาน, Imgดร. เพทาย จรูญนารถ, Imgดร. ภคกุล สังข์สุริยะ, Imgดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, Imgดร. วิลาวัลย์ ทองดา, Imgดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Imgดร. แสงจันทร์ เสนาปิน, Imgดร. อนุภาพ ประชุมวัด, Imgดร. ฮา ทังห์ ด่อง, Imgนางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, Imgนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, Imgนางสาวกรสุณี แจ่มกระจ่าง, Imgนางสาวจันทนา คำภีระ, Imgนางสาวนฤมล เผ่านักรบ, Imgนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บ, Imgนางสาวสโรชา จิตรากร, Imgนางสาวสุวิมล แตงภู่, Imgนายวราชินย์ กางโนนงิ้ว, Imgผศ. ดร. นสพ. ชาญณรงค์ รอดคำ, Imgผศ.ดร. มลฤดี สนธิ, Imgผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)