Search Result of "Mr Ye Hlaing Win"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Ex-Situ Anaerobic Bioremediation for Soil Contaminated with Total Petroleum Hydrocarbon

ผู้แต่ง:ImgMr Ye Hlaing Win, ImgDr.Suchat Leungprasert, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูทางชีวภาพนอกพื้นที่สำหรับดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียอันตราย การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และการจัดการขยะมูลฝอย

Resume