Search Result of "Moral Development"

About 17 results
Img

งานวิจัย

Buddhism and Early childhood Education: Enhancing the Child's Moral Development from Prenatal Stage to Preschool Ages (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Buddhism and Early Childhood Education: Enhancing the Child's Moral Development from Prenatal Stage to Preschool Ages

ผู้แต่ง:ImgDr.Boontarika Narknisorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Study on the Relationships of Piagetian Cognitive Development, Moral Development, peer Interaction, and Academic Achievement of Elementary School Studen

ผู้เขียน:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The main purposes of this study were to study the relationship among these variables, namely, the concrete cognitive development, moral judgement, peer interaction, and academic achievement of the elementary level students in Kasetsart University Laboratory School, and to compare the moral judgement, peer interaction, and academic achievement between students who are at the nonconcrete stage of cognitive development and those at the concrete operational stage. The results of this study in dicated that there were positive correlations among all variables at the. 01 significant difference level. Students who are categorized in the concrete operational group scored higher than those in the nonconcrete operational group in moral judgement, peer interaction, and academic achievement, and there was significant difference. It is concluded from this study that students development in concrete operation, moral judgement, peer interaction and academic. It is only when teachers, counselors, and educators take all these aspects into consideration can we have effective teaching and learning environment.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 005, Issue 1, Jan 84 - Jun 84, Page 57 - 61 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgหรรษา แดงบุญเรือง, ImgShiepsunon Rungsayatorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purposes of this research were to study: Morality of preschool children regarding discipline, responsibility, generosity, and honesty; and effects of storytelling on teaching moral for preschool children. One group pretest-posttest design was employed to conduct an experimental research to a group of 30 preschool children, Data were collected, using storytelling synchronize with instructional media presentation. Twelve stories were developed in accordance with different aspects of morality, and a morality test was administered. T-test was used for data analysis. The findings revealed that more than half of preschool children were male. Most of their parents held bachelor degree. Their fathers' occupation was employee or business owner whereas their mothers were government officials or state enterprise employees The hypothesis testing showed that the subjects gained higher score on their posttest, statistically significance. The results showed significant development on children's discipline, generosity and honesty. The results of observation found that the children preferred stories of imaginative talking animals, stories with alternatives for children, and performers with good behavior. In addition, the puppetry correspondent with storytelling was the most favorite instructional media for the children.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 026, Issue 2, Jul 05 - Dec 05, Page 155 - 164 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgปราณี หอมรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาธรรมจริยา 4 ประการ ของครูโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรรณมหา วุฒิวโรภาส

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

ที่ทำงาน:สำนักงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ:ศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจ, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาชีวศึกษา, การประเมินโครงการ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานที่มีต่อการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgหรรษา แดงบุญเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนทางการศึกษาเกษตร , หลักสูตรและการประเมินโครงการ , การศึกษานอกระบบและการศึกษาผู้ใหญ่, ประเมินโครงการและวางแผนโครงการ ,ผู้นำ

Resume