Search Result of "Montri, P."

About 324 results
Img

Researcher

มนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีคลื่นน้ำ, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของน้ำในทางน้ำเปิดระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขทางด้านของไหล, Shallow water, Finite Element Method, Finite Volume Method, Discontinuous Galerkin Method, Numerical Analysis, Environmental Modeling, Free surface flow

Resume

Img

Researcher

นาย มนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย มนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิศวกรรมชลประทานด้านระบบการให้น้ำแบบต่างๆ, ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินและโรงเรือนปลูกพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Corpus Linguistics, Discourse Analysis, Business English

Resume

Img

Researcher

ดร. มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling tower), จำลองสถานะการณ์ด้านของไหลและความร้อน (Thermal and Fluid Simulation), อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (•Heat Exchanger)

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (27)

Img

งานวิจัย

การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (21)

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบทางความร้อน2 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (17)

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบทางความร้อน3 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (9)

Img

งานวิจัย

การอินทิเกรตในเวลาโดยระเบียบวิธีพีโอดีสำหรับคำนวณสมการการไหลน้ำตื้น (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบทางความร้อน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

งานวิจัย

การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้นและความชันจากท้องน้ำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจนำเข้าส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

Img
Img

งานวิจัย

การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgAssoc. Prof. Jack Asavanant, ImgProf. Roger Grimshaw

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Compact Heat Exchanger 1

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

12345678910...