Search Result of "Montree Tungjai"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดความเสียหายที่เกิดจากรังสีแกมมาในระดับสิ่งมีชีวิตโดย อาพิจีนิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume