Search Result of "Monthree Sawangphruk"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของกราฟีนและโลหะออกไซด์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภาสกร แสงทิพย์กัญญา

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์จากแบคทีเรีย, ชีวโมเลกุลของแบคทีเรีย

Resume