Search Result of "Montchai Pinijjitsamut"

About 11 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอมรสิริ อรุณยิ่งมงคล

ประธานกรรมการ:ImgMontchai Pinijjitsamut, Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวชิราภรณ์ แสงหิรัญ

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ImgMontchai Pinijjitsamut

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgประภิญญา เอี่ยมสำอางค์

ประธานกรรมการ:ImgMontchai Pinijjitsamut, Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคาน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซลและปาล์มน้ำมัน

ผู้เขียน:Imgวรุตม์ สามารถ

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ImgMontchai Pinijjitsamut

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศรนารายณ์ วรพจน์

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ImgMontchai Pinijjitsamut

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา จอมหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ImgMontchai Pinijjitsamut

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgฉัตรศิรินทร์ จุละจาริตต์

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ImgMontchai Pinijjitsamut

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgน้ำหวาน เทียมเจริญ

ประธานกรรมการ:ImgMontchai Pinijjitsamut, Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgภควัฒน์ จันทรังษี

ประธานกรรมการ:ImgMontchai Pinijjitsamut, Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอุษา ชูสิน

ประธานกรรมการ:ImgMontchai Pinijjitsamut, Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอภิสิทธิ์ งามศรี

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ImgMontchai Pinijjitsamut

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection