Search Result of "Monascus"

About 135 results
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเชื้อรา Monascus spp. เพื่อการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวะจากทรัพยากรสาหร่าย: Characterization of ethanol processing by Monascus sp. (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgKenji Matsui

แหล่งทุน:ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยโดยความร่วมมือของ JSPS-NRCT program

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

Development of novel Monascus pigments for food preservation and health promotion using mutation: Chemical , antibacterial spectrum and health promotion character from pigment product of Monascus sp. R8 mutant (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgAssociate Prof. Dr. Shinjiro Tachibana

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bioethanol from algal resources by filamentous fungi, Monascus sp.

ผู้แต่ง:ImgDr.Kangsadan Boonprab, Assistant Professor, ImgKenji Matsui,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตเนยแข็งสีแดงจากนมถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Monascus purpureus (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกกร สินมา, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, Imgอ.ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดสีแดงจากปลายข้าวโดยเชื้อ Monascus purpureus (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Mycelial Incompatibility of Monascus Purpureus. (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุลี ชัยศรีสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

Mycelial Incompatibility of Monascus Purpureus. (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุลี ชัยศรีสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
1234567