Search Result of "Mon KUM"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยผลิตและพัฒนาการผลิต "มันก่ำ" มันสำปะหลังหมักแข็งด้วยเชื้อราโมแนสคัส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการผลิต "มันกำ่"(มันสำปะหลังหมักแข็ง ด้วยเชื้อราโมแนสคัส)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Fementation Microbiology, Microbiology of Food and Feed Additives

Resume

Img

Researcher

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อณูชีววิทยาของเชื้อราเขม่าดำ พันธุศาสตร์

Resume