Search Result of "Mole concept"

About 5 results
Img

Researcher

นาง ปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาการศึกษา

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิด เรื่องโมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการสอนแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงสังคม

ผู้เขียน:ImgWorawut KOSUMSUPAMALA

ประธานกรรมการ:ImgChatree Fajkhamta

กรรมการร่วม:Imgนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, Imgดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

Researcher

ดร. วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume