Search Result of "Moisture content"

About 259 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้ Time Domain Refectometry (TDR) ในการวัดปริมาณความชื้นในดิน (2003)

ผู้แต่ง:ImgMs.Pancheewan Ponphang-Nga, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเตรียมตัวอย่างและสภาวะในการทอดต่อปริมาณความชิ้นและการอมน้ำมันของเผิอกแผ่นทอด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2554

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...