Search Result of "Modal Shift"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมันสำปะหลังเพื่อการประหยัดต้นทุนและพลังงานในการขนส่ง

Img

ที่มา:สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อประเมินวิธี MRV: กรณีศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยการก่อสร้างระบบรถไฟขนส่งมวลชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Assessing the Modal Shifts Effects on Steel Transport in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sakaradhorn Boontaveeyuwat, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Transport Planning

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Freight and Logistics Modelling, Transport Demand Modelling, Transport Policy, Urban Mass Transportation Planning, Transport Economics, Intermodal Transport, Transport Behaviour, Traveller Information System

Resume