Search Result of "Mizukawa, H."

About 24 results
Img

Researcher

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยาในสัตว์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะของคอนจูเกตเมแทบอไลต์ของไพรีนในเม่นแคระ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย ดิศดนัย เพ็ญชรี

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12