Search Result of "Mishima, N."

About 12 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of binder strength and aggregate size on the compressive strength and void ratio of porous concrete

ผู้แต่ง:ImgChindaprasirt, P, ImgHatanaka, S, ImgMishima, N, ImgYuasa, Y, ImgMr.Thanudkij Chareerat, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Long-term change of water quality in the Reservoir of the Isahaya bay reclamation project

ผู้แต่ง:ImgMitsugi, Y., ImgDr.Narumol Vongthanasunthorn, Assistant Professor, ImgMishima, Y., ImgKoga, K., ImgAraki, H., ImgIttisukananth, P.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Composition and microstructure of fly ash geopolymer containing metakaolin

ผู้แต่ง:ImgPimraksa, K., ImgMr.Thanudkij Chareerat, Lecturer, ImgChindaprasirt, P., ImgMishima, N., ImgHatanaka, S.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีมาก (2018)

ผลงาน:การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางชาวไทยในระดับอุดมศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความสามารถทางคันจิสูงและต่่า

นักวิจัย: ImgMs. Kumiko Mishima Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IAMBEST 2018

Img
Img

Researcher

ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ปุ่น, การเรียนรู้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น, ความเชื่อและและกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น, การเรียนการสอนเชิงรุก

Resume

Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume