Search Result of "Minimally Processed"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Edible Coating on Qualities of Minimally Processed Garlic

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Quality of minimally processed mangosteen stored under different modified atmospheres

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

Effect of Low Temperature and Modified Atmosphere Packaging on Minimally Processed Vegetables (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:ImgIlmi Hewajulige, ImgTakeo Shiina

แหล่งทุน:UNU - Kirin

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables. (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง

แหล่งทุน:UNU (The United Nations University)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quality of minimally processed mangosteen stored under different modified atmospheres

ผู้แต่ง:ImgManurakchinakorn, S., ImgChamnan, U., ImgDr.Warapa Mahakarnchanakul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of a mango film on quality of whole and minimally processed mangoes

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsinee Sothornvit, Associate Professor, ImgRodsamran, P,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Edible coating films from chitosan and gelatin for maintaining quality of minimally processed pomelo cv. Khao-Namphueng

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:UNU (The United Nations University)

หัวเรื่อง:Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:คุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงภายใต้การบรรจุแบบปรับบรรยากาศที่คัดเลือก

Img

ที่มา:UNU - Kirin

หัวเรื่อง:Effect of Low Temperature and Modified Atmosphere Packaging on Minimally Processed Vegetables

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการผลิตมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการผลิตมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12