Search Result of "Mind Mapping"

About 10 results
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีนำเสนอด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร

ผู้เขียน:Imgรัชภูมิ ทรงสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาควิชาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มการปฐมวัยศึกษา (01155525)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ฝึกการเขียนโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด

ผู้เขียน:Imgประทุม วิชาโคตร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่นำเสนอด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง"การเพาะเลี้ยงปลากัด"

ผู้เขียน:Imgทวีศักดิ์ ภวนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์ศึกษา, ทฤษฎีความน่าจะเป็น

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume