Search Result of "Minaco Adachi"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume