Search Result of "Min, J"

About 85 results
Img

ที่มา:Trans. Inst. Min Metall. C

หัวเรื่อง:Evaluation of mass transport effect on the nucleation and growth of electrodeposits

Img
Img
Img

งานวิจัย

Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion Property (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCuiwei Du, ImgDawei Zhang, ImgGaohong Yu, ImgLuyao Huang, ImgMin Zhu, ImgMing Chen, ImgWenchuan Tang

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Photoluminescence Characteristics of HPHT-Treatedversus Untreated Natural Type IIa Diamonds

ผู้แต่ง:ImgHyun Min Choi, ImgYoung Chool Kim, ImgKwang Bo Shim, ImgDr.Pornsawat Wathanakul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Using Nonlinear Regression Model for Estimation of Cardinal Temperatures in Three Medicinal Plants)

ผู้เขียน:ImgHamideh Khalaj, ImgIraj Allahdadi, ImgHamid Iranejad, ImgGh Abbas Akbari, ImgMahdi Min Bashi, ImgMohammadali Baghestani, ImgMohammadreza Labbafi, ImgAli Mehrafarin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Medicinal plants have been used as a source of remedies since ancient times. Most medicinal plants in Iran are herbs and they have dormancy and a special biological cycle. Knowledge of this cycle is required to grow these plants. Understanding the response of seed germination in medicinal plants to temperature involves selecting the best nonlinear regression models for the prediction of their seed germination, the characterization of their germination pattern and the prediction of the cardinal temperatures of medicinal plants. Thus, to understand the medicinal seed germination response to temperature, an experiment was conducted at the University of Tehran, Iran in 2011. The germination rate of three medicinal plants—wild oat (Avena fatua L.), wild mustard (Sinapis arvensis L.) and Descurania Sophia (L.)—was calculated at different temperatures (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 ?C) based on a completely randomized design with three replications. Three nonlinear regression (segmented, dent-like, beta) approaches were applied to model the germination rate. The analysis of variance showed that temperature had a significant effect on the seed germination rate. Among models, the segmented model was the best for the three plants and the cardinal temperatures were estimated by this model. The base, optimum and ceiling temperatures for wild oat, wild mustard and D. Sophia were estimated as1.6, 10.2 and 29.3 ?C and 2.01, 15 and 30.6 ?C and 1.2, 29.6 and 35 ?C, respectively. The germination models based on temperature can used for the prediction of cardinal temperatures.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 2, Mar 15 - Apr 15, Page 165 - 173 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของชาวไทยมุสลิม ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรพนัส หลวงเรือง

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:ImgSupanit Areehathairat

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ของแข็ง, ความบกพร่องในสารกึ่งตัวนำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัชพล เจียรสำราญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biorefinery, Biofuels, Waste valorization, LCA, Process optimization

Resume

Img

Researcher

ดร. สอนกิจจา บุญโปร่ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Remote Sensing, Smart farming, Machine learning, Optimization, Land use / Land cover , Smart city, Data analysis/mining

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตมีนบุรี และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกันยารัตน์ เพ็งพอรู้

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารจีนศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นระหว่างภาษาไทยและภาษาหมิ่น-ใต้ ในประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช/พืชพลังงานและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume

12345