Search Result of "Mika Fukuoka"

About 10 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effect of sodium chloride on microstructure, water migration, and texture of rice noodle

ผู้แต่ง:ImgYada Sangpring, ImgMika Fukuoka, ImgDr.Savitree Ratanasumawong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Effect of Sodium Chloride on Quality of Dried Rice Noodle

ผู้แต่ง:Imgน.ส.ญาดา แสงพริ้ง, ImgDr. Mika Fukuoka , ImgDr.Savitree Ratanasumawong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Mass transfer/Heat transfer in starchy food, Starchy food (Noodle, wheat flour based products), Noodle Products

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง, วิศวกรรมอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก

Resume