Search Result of "Migrant workforces"

About 7 results
Img
Img

Researcher

นาย พชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการรับขนส่งระหว่างประเทศ

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการแรงงานต่างด้าวสำหรับ SME ภาคการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.สุวรรธนนา เทพจิต

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุวดี ศิริยทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

นาย ปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:English for Specific Purposes

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม , พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume