Search Result of "Microsoft Excel"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบบันทึกต้นทุนการผลิตสับปะรดตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม

ผู้เขียน:Imgศิริรัตน์ แจ้งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมหลักสูตร ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซลอย่างมืออาชีพ : มิติเวิร์คชีตอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดทำงบประมาณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2000 กรณีศึกษา : โครงการอพาร์ทเม้นท์

ผู้เขียน:Imgชวน สรณาคมน์

ประธานกรรมการ:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลระหว่างวิธีการสอนแบบอุปนัยกับแบบนิรนัย

ผู้เขียน:Imgสุภาพร สอนวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ไมโครซอฟต์เอกเซลแอดอิน เพื่อคัดกรองและเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:VBA ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างตัวแบบการจำลองสถานการณ์บนไมโครซอฟต์เอกเซล

ผู้เขียน:Imgกานต์ กานต์กนก

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (11)

Img
Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทาน , การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Operations Research, Simulation, Petri Nets Model

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Fire protecion, Fluid mechanics

Resume