Search Result of "Michael J. Sadowsky"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Plant Growth-Promoting Ability and N-acyl-homoserine Lactones Production by Siderophore-Producing Rhizobacteria)

ผู้เขียน:Imgหทัยรัตน์ แดงเจริญ, Imgนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, ImgSiriluck Jitaksorn, ImgMichael J. Sadowsky, Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Eighty bacterial isolates were obtained from the rhizosphere of sugarcane, corn, chili and watercress. Approximately 18% (15 of 80) of the tested isolates produced sideroderphore units in the range 31.8–79.9% when tested using chrome azurol sulphonate assay. The siderophore-producing bacteria were also tested for their ability to produce plant growth-promoting factors including auxin, gibberellic acid and the ability to solubilize phosphate. All of these isolates were able to solubilize tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2) in the range 56.8–270.3 ?g.mL-1 and were able to produce auxin and gibberellin in the range 2.4–22.9 ?g.mL-1 and 185.5–246.4 ?g.mL-1, respectively. Isolates Su04, Su09, and Wa65 produced the greatest amount of siderophore units. Sequence analysis of 16S rRNA gene from the three best bacterial isolates (Su04, Su09 and Wa65) indicated that the strains were Burkholder cepacia, Pseudomonas boreopolis and Agrobacterium tumefaciens, with 99, 98 and 98% sequence similarity, respectively. Fifteen siderophore-producing bacteria were able to produce N-acyl-homoserine lactones (AHLs) in the range 62.9–660.9 Miller units, with isolate Su04 producing the greatest amount of AHLs (660.9 Miller units). AHLs production by isolates Su04, Wa63 and Wa65 rapidly increased when the culture was grown to the late log phase, after about 18 hr of incubation, and increased until the late stationary phase after about 36 hr. The study identified a series of siderophore-producing rhizobacteria able to solubilize phosphate and produce plant growth-promoting factors and AHLs which have potential for application as plant growth-promoting agents in agriculture.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 4, Jul 15 - Aug 15, Page 573 - 582 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Lipopeptide Surfactin Produced by Bacillus amyloliquefaciens KPS46 is Required for Biocontrol Efficacy Against Xanthomonas axonopodis pv. glycines)

ผู้เขียน:Imgชัยสิทธิ์ ปรีชา, ImgMichael J. Sadowsky, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The biological control of root and foliar diseases of soybeans caused by fungi and bacteria (e.g. Xanthomonas axonopodis pv. glycines, Xag) using the plant growth promoting rhizobacterium Bacillus amyloliquefaciens KPS46 has been previously reported. Disease suppression is thought to be due, in part, to the production of secondary metabolites. While a wide variety of these active compounds has been identified, their mode of action and mechanism of disease suppression on soybeans are not fully understood. The study used HPLC to identify secondary metabolites produced by B. amyloliquefaciens KPS46 and tested these compounds for biological control activity against soybean bacterial pustule disease caused by Xag. HPLC analyses indicated that a lipopeptide surfactin was present in KPS46 cell-free culture extracts, with maximum yields of ~550 ? 20.3 mg L-1. Exogenous application of KPS46-produced surfactin to soybean plants directly that inhibited Xag, reduced disease severity and enhanced plant growth. UV mutagenesis of KPS46 and PCR assays were carried out to assess the role of surfactin production on the biocontrol activity. An independently-generated srfAA mutant of KPS46, strain M6, was unable to produce lipopeptide surfactin. The M6 mutant also was severely affected in its ability to produce extracellular enzymes, including endoglucanase, cellulase, and protease; and had reduced motility on the surface of agar compared to the wild-type strain KPS46. In contrast, the M6 mutant had enhanced production of ?-amylase, and faster growth rate in nutrient broth, than did the parental strain. Soybean plant assays using the srfAA mutant and wild-type biocontrol agents against bacterial pustule disease indicated that the mutant strain M6 had significantly less effect on disease reduction compared to the wild-type parental strain. Results of this study suggest that the ability of B. amyloliquefaciens KPS46 to reduce bacterial pustule severity on soybeans is associated with the production of a lipopeptide surfactin encoded by srfAA, and that mutations in this locus also effect extracellular enzyme production.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 1, Jan 10 - Feb 10, Page 84 - 99 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img

งานวิจัย

Escherichia coli และ enterococci ใน 9 แหล่งตัวอย่างตามเส้นทางแม่น้ำโขง: คุณลักษณะของสายพันธุ์และความสัมพันธุ์กับการใช้พื้นที่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัมนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Resume

Img

งานวิจัย

ผลของสารเหลือทิ้งจากการผลิตยีสต์เซลล์ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การจัดการดิน, พืชคลุมดิน, หญ้าแฝก, ระบบนิเวศเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งเเวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางพันธุกรรมจุลินทรีย์ Genetic diversity of microorganisms, Secondary Metabolites of microorganisms

Resume