Search Result of "Michael Garde"

About 2 results
Img

งานวิจัย

คำภาษาต่างประเทศในนิตยสารข่าว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMichael Garde

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาง วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , การอ่านภาษาเยอรมัน

Resume