Search Result of "Metaheuristics"

About 13 results
Img

งานวิจัย

การหาตำแหน่งติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โดยประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรญา ธภัทรสุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย บุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A survey of approximate methods for the traveling salesman problem

ผู้แต่ง:Imgวนัฐฌพงษ์ คงแก้ว, ImgDr.Juta Pichitlamken, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พีรญา ธภัทรสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Computer simulation, Optimizeation algorithms, Combinational optimization problem, operational research

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีไฮบริดเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการตัดแบบตั้งฉากสองมิติ

Img

Researcher

ดร. วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เมต้าฮิวริสติค (Metaheuristic), อัลกอริทึม (Algorithm), ปัญหา NP (NP Problem), Optimisation

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจำลองสถานการณ์, Discrete-Event simulation, Operations Research, Stochastic Processes

Resume