Search Result of "Melientha suavis Pierre"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img

Researcher

นางสาว ณัฐิกา ธนูทอง

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

นางสาว กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงผักหวานป่า ในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgบงกชกรณ์ อาณานุการ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวปรานอม พฤฒพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว สายฝน จันผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, การวิเคราะห์ทางเคมีที่ลดขนาด flow-based analysis

Resume