Search Result of "Mekong Mainstream"

About 14 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream

ผู้แต่ง:ImgMr.AMORNDECH NOULMANEE, Lecturer, ImgMr.THODSAPOL CHATURABUL, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช นวลมณี, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส.

Img
Img

Researcher

นาย โกศล จันทรเสนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการน้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, อาจารย์, Imgดร.ศักดิ์ศรี รักไทย, Imgธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, Imgรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

นาย อมรเดช นวลมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development), การอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่ม, การออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development, การก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืน, การบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัย, การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือ, การจัดการบ่อยืมเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมในหน้าแล้ง, การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพาน, การใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ, การปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development

Resume

Img

Researcher

นาย ทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Small-Scale Fisheries and Rural Aquaculture, GIS & Remote Sensing of Aquatic Ecosystem, Urban Flood Risk Reduction and Climate Change

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

Resume