Search Result of "Media Exposure and Usage"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Behaviors of Mass Media Exposure and Usage for English Skills Improvement of University Students

ผู้แต่ง:ImgDr.PATSARA PONGSUKVAJCHAKUL, Lecturer, ImgMs.Supapas Kumtanode, Lecturer,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

The Behaviors of Mass Media Exposure and Usage for English Skills Improvement of the University Students

ผู้แต่ง:ImgDr.PATSARA PONGSUKVAJCHAKUL, Lecturer, ImgMs.Supapas Kumtanode, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว ศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษการโรงแรม, ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ, ภาษาและการสื่อสาร , เทคโนโลยีกับการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

Resume