Search Result of "Mavichak, R."

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology of Animal Immune , Aquaculture , Biology, Molecular

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:โปรตีนลูกผสม

Resume

Img

Researcher

นาย สรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Aquatic Animal Nutrition, อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology, Plant Genetics and Epigenetics

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Molecular biology, molecular virology, , antiviral compounds from natural products

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ, ชีววัสดุสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เลือด, ชีววัสดุสำหรับกระดูก, วัสดุนำส่งยาและวัคซีน

Resume