Search Result of "Matthieu Duboysde Labarre"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Economics of Biotechnology, Agricultural Production Economics, Agricultural Policy

Resume