Search Result of "Mattapanart Leadvilai"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีค่าความเค็มสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

ANAEROBIC DIGESTION OF HIGH SALINITY WASTEWATER ANDMETHANE PRODUCTION

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgMattapanart Leadvilai, ImgBoonsong Sillapacharoenkul,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Anaerobic digestion of high salinity wastewater and methane production

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgMattapanart Leadvilai, ImgBoonsong Sillapacharoenkul,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. นุษรา สินบัวทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume