Search Result of "Matsuda, Y"

About 49 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Tissue Culture, Plant Breeding

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Localization of repetitive elements in Siamese fighting fish (Betta splendens, Anabantoidei, Perciformes) genome

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

An ontology-driven system for detecting global health events

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
123