Search Result of "Mathematical Problem Solving Skills"

About 14 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ด้วยเทคนิค KWHLAQ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายวัชรพันธ์ ทองจันทา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgนายวัชรพันธ์ ทองจันทา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgวิไลวัลย์ เมืองโคตร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์ศึกษา, ทฤษฎีความน่าจะเป็น

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume