Search Result of "Material Requirement Planning"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การจัดซื้อวัตถุดิบ, โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ กรณีศึกษาผู้ประกอบการยาแผนโบราณตรางามระหง

ผู้เขียน:Imgปาริชาติ วงศ์สุนพรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดซื้อวัตถุดิบ, โครงสร้างผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการและการวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อลดต้นทุน: กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

ผู้เขียน:Imgสุชาติ บุญนัน

ประธานกรรมการ:Imgสิรางค์ กลั่นคำสอน

กรรมการร่วม:Imgศิริชัย วัฒนาโสภณ

Img

Researcher

ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory), การจัดตารางการผลิต (Scheduling)

Resume

Img

Researcher

ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Production Planning , Inventory Control, Logistics, Manufactering Systems Engineering, Computer Integrated Manufacturing

Resume