Search Result of "Matepiya Khemthong"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสัตว์, ชีวเคมีของเซลล์

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะเวลาและความคงตัวของเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในเนื้อปลานิลแดง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbiology and Immunology, Molecular Biology and Virology

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume