Search Result of "Mass propagation"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2.. (2008)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงณพชร คุณากร, Imgนางธราธร ฑีฆรติ, Imgนางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม, Imgนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการขยายพันธุ์เฟิร์นน้ำเชิงปริมาณเพื่อการส่งออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, Imgดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี, Imgนายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเพิ่มปริมาณต้นกวาวเครือขาวโดยการเพาะเลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ

Img
Img

ที่มา:เงินอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

หัวเรื่อง:ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนางสาวศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์

Img

Researcher

นาย รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการขยายพันธุ์เฟิร์นน้ำเชิงปริมาณเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการขยายพันธุ์เฟิร์นน้ำเชิงปริมาณเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพในการผลิตพรรณไม้น้ำ หญ้าทะเล และสาหร่วยทะเล สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์อ้อยในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

123