Search Result of "Marketing Promotion"

About 7 results
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีกับการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาของทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ยอดเยี่ยม (2013)

ผลงาน:แนวทางในการส่งเสริมการตลาด“ผ้าขาวม้า”เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

นักวิจัย: Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาง จาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume