Search Result of "Marketing Factors"

About 69 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษา ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตจังหวัดชลบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The marketing factors influencing consumer decisions to use the services of sports and exercise centers in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSomphong, S., ImgDr.Issadee Kutintara, Assistant Professor, ImgRattamanee, K.,

วารสาร:

Img

1234