Search Result of "Marine shrimp"

About 33 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการระบาด ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาโรคอีเอ็มเอส ในกุ้งทะเลของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเลี้ยงดูกุ้งทะเลในระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบโครงการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาทั่วไป : กรณีศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgทรงลดา เขียวสอาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนควบคุมการเจริญพันธุ์ของกุ้งทะเลหลังให้อาหารกระตุ้นการเจริญพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนควบคุมการเจริญพันธุ์ของกุ้งทะเลหลังให้อาหารกระตุ้นการเจริญพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:โครงสร้างระดับเซลล์ของอวัยวะสร้างสารเซสควิเทอร์พีนอยด์และไอโคซานอยด์จากแม่เพรียงทรายและผลของสารสกัดเซสควิเทอร์พีนอยด์และไอโคซานอยด์ต่อการพัฒนารังไข่แม่กุ้งทะเล

12